Let op onttrekkingsverbod van waterschappen en dode dieren in het water!


Vanwege de droogte nemen waterschappen extra maatregelen om het waterpeil in sloten, kanalen en weteringen op orde te houden. Een van die maatregelen is een onttrekkingsverbod voor meerdere gebieden in Drenthe. Dat is een ver­bod om wa­ter te ont­trek­ken uit ka­na­len, we­te­rin­gen of slo­ten (op­per­vlak­te­wa­ter). Ook kan een onttrekkingsverbod gelden voor grondwater. Daarnaast verzoeken de waterschappen de inwoners van Drenthe blauwalg, dode wa­ter­vo­gels of vis­sen te mel­den zo­dat ac­tie kan wor­den on­der­no­men. 

Kijk op de website van uw waterschap om te zien of het onttrekkingsverbod ook bij u in de buurt is ingesteld en om melding te doen van dode dieren in het water.

Drents Overijsselse Delta
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Vechtstromen