Voor een overzicht van de gezondheidssituatie in Drenthe, kijk op ggddrenthe.nl.

Nieuwsoverzicht

31 maart 2020

 

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten afremmen zijn verlengd tot en met 28 april.

Meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

 

26 maart 2020

 

Nieuwe noodverordening VRD 26 maart

Er gelden aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Hieronder een samenvatting:

 • Groepsvorming zonder 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, eventueel onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd.
 • Samenkomsten zijn verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximum van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.
 • Markten zijn verboden, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn te vinden in de noodverordening. 
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen. Dit verbod geldt niet wanneer hiervoor een individuele medische indicatie bestaat en alle benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.
 • Het is verboden je te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldje, parken, natuurgebieden en stranden.  
 • De voorzieningen voor openbaar vervoer kunnen worden beëindigd of beperkt, indien deze niet voldoen aan de eis van het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen, tenzij dit het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland onnodig belemmert.
 • Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen, tenzij er sprake is van: de organisatie van onderwijs op afstand; de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen; de organisatie van toetsing en examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 
 • Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen.
 • Het is verboden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg toe te laten tot een door de zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, deze zijn te lezen in de noodverordening. 

De eerder afkondigde maatregelen blijven onverminderd tot 6 april van kracht:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én af te halen, ook bij reguliere restaurants. Er zijn wel een paar spelregels:

- niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie 
- houd anderhalve meter afstand aan

 • Coffeeshops zijn alleen open voor het afhalen van producten.
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan, waarbij de hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd worden. Daarnaast is het dringende advies om alleen voor urgente zaken de gemeentelijke dienstverlening aan te spreken.

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd. Wie zich niet aan de opgestelde coronaregels houdt, loopt het risico op tenminste drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 4.350 euro.    


Bekijk hier voor de noodverordening van 26 maart.


Toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de drie regio’s gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen dan wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Veel recreatieondernemers hebben in de afgelopen dagen zelf al besloten hun bedrijf deels of helemaal te sluiten. De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s spreken hun waardering uit voor ondernemers, die in deze tijd moeilijke beslissingen moeten nemen.

De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot 6 april. Aankomende week neemt het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de campings en jachthavens.

Nieuwe noodverordening
De drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Nederland willen de maatregelen zoveel mogelijk gelijk trekken, zodat er in deze drie provincies zo min mogelijk verschillen zijn in de uitvoering. De drie regio’s zullen dus dezelfde noodverordening gaan vaststellen. Hierin staat vermeld dat het in de drie veiligheidsregio’s verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen indien de afstand tussen hen minder dan 1,5 meter bedraagt. Een huishouden en spelende kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding van een ouder, zijn hierop uitgezonderd. Bij een begrafenis of huwelijk mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ook bij deze uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. 


Veelgestelde vragen voor recreatiebedrijven


Vaarseizoen Drenthe later van start 

Het vaarseizoen gaat in de provincie Drenthe nog niet van start vanwege de coronamaatregelen. De winterbediening blijft geldig tot nader bericht. Dat houdt in dat bediening plaatsvindt op afspraak.

Lees meer.. 

 

25 maart 2020


Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.

De steunmaatregelen worden een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. De komende week geven de Drentse wethouders en de gedeputeerde van economische zaken invulling aan deze maatregelen.

Drentse ondernemers kunnen nu al terecht bij http://www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele regelingen.

 

24 maart 2020

 
We krijgen veel vragen en aanbiedingen van Drentse inwoners die persoonlijke beschermingsmiddelen (vuurwerkbrillen/mondkapjes etc.) aanbieden. Super om te zien hoe inwoners met elkaar meeleven en willen helpen! Je kunt deze beschermingsmiddelen hier afgeven:


KLEINE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Zoek contact met het ‘Actiecentrum Zorgcoördinatie Noord:
050 - 305 31 00 of via covid@zorgcoordinatienoord.nl voor het inzamelpunt bij jou in de buurt


GROTE HOEVEELHEDEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Dit wordt landelijk gecoördineerd, stuur hiervoor een mail naar: middelencorona@nfu.nl

Rode kruis biedt ook ondersteuning. Zij zorgt ervoor dat alle materialen, grote en kleine hoeveelheden ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden. Voor meer informatie zie www.rodekruis.nl

 

23 maart 2020


Maandag 23 maart heeft het kabinet onderstaande aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Tot 6 april:

 • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
 • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
 • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
 • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
 • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden

Tot 1 juni:

 • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Alle aanvullende maatregelen RIVM:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.


Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

 

20 maart 2020

 

Burgemeesters in Drenthe geven meer duidelijkheid over paasvuren en buurthuizen.


Paasvuren gaan niet door; buurthuizen alléén open voor zorgtaken.

De twaalf Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag 20 maart de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleids Team (RBT) dat sinds 13 maart onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

Paasvuren

Vanaf dit weekend zou er op veel plekken in de provincie begonnen worden met de opbouw van paasvuren. Op dit moment gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand en het beperken van sociale contacten. Omdat het aannemelijk is dat dat de maatregelen na 6 april blijven gelden, is besloten het opbouwen en het afsteken van paasvuren in Drenthe niet door te laten gaan.

Buurthuizen en wijkcentra

Op dit moment zijn al veel buurthuizen en wijkcentra in Drenthe gesloten als gevolg van de noodverordening en de adviezen van het RIVM: het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. De Drentse burgemeesters ondersteunen deze lijn. Wel vinden zij het belangrijk dat buurthuizen open kunnen blijven voor noodzakelijke zorgtaken. Zoals bijvoorbeeld de functie van apotheek, bloedpoli, kinderopvang en uitvaarten/opbaring. Ze hebben hier samen afspraken over gemaakt.

Handhaving

Het RBT is over het algemeen tevreden over hoe iedereen in Drenthe de maatregelen opvolgt. Toch lijkt nog niet iedereen overtuigd van de ernst om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om ervoor te zorgen dat naast de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen signaleren, heeft het RBT dat vanmiddag via een zogenoemd aanwijsbesluit geregeld.

Steun ondernemers

Tot slot wordt er gewerkt aan een Drents pakket van maatregelen voor ondernemers als aanvulling op de landelijke maatregelen die afgelopen dinsdag bekend zijn gemaakt. Hierover wordt volgende week meer bekend gemaakt.

 

19 maart 2020


Interview arts infectiebestrijding GGD Drenthe

Donderdag 19 maart gaf Ivar van Dijk, arts infectieziektenbestrijding van GGD Drenthe, live antwoord op vragen van kijkers. Klik hier om dat interview terug te kijken. Klik hier voor de vragen en antwoorden als tekst.

Hierin kwam ook een vraag over markten voorbij. Klik hier voor de laatste informatie daarover.
 

18 maart 2020


Toelichting noodverordening

Op de pagina Maatregelen  hebben we een korte toelichting geplaatst op de noodverordening.

 

16 maart 2020

 

23:30

 

Bericht van de Drentse burgemeesters

 

Vanavond sprak Minister-President Rutte Nederland toe. Het is duidelijk dat de aanpak van het coronavirus veel van ons vraagt, ook in Drenthe. Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: “We hebben vanavond een indringende boodschap gehoord. De maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven, waarschijnlijk voor langere tijd”.

Zondag gingen nieuwe maatregelen in. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Een aantal maatregelen is inmiddels verduidelijkt en verder aangescherpt. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én te halen. Er zijn wel een paar spelregels; niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan; 
 • Klanten kunnen ook bij coffeeshops producten afhalen.
 • Warenmarkten gaan door waarbij bovenstaande maatregelen in acht moet worden genomen;
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan waarbij we de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen; 
 • Uitvaarten in openbare gelegenheden die gebruikt worden als aula, zijn toegestaan. 

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd, maar als mensen zich er niet aan houden, zal er worden gehandhaafd. Ook de komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die verder op ons af gaan komen.

Bekijk hier de noodverordening.

We merken dat inwoners van Drenthe elkaar steunen. Laten we dat met elkaar vast houden.

Anno Wietze Hiemstra, Burgemeester Aa & Hunze
Marco Out, Burgemeester Assen
Jan Seton, Burgemeester Borger-Odoorn
Bert Bouwmeester, Burgemeester Coevorden
Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen
Karel Loohuis, Burgemeester Hoogeveen
Richard Korteland, Burgemeester Meppel
Mieke Damsma, Burgemeester Midden-Drenthe
Klaas Smid, Burgemeester Noordenveld
Marcel Thijsen, Burgemeester Tynaarlo
Rikus Jager, Burgemeester Westerveld
Roger de Groot, Burgemeester De Wolden

16:00


Klik hier voor de laatste update van GGD Drenthe.

We zien veel vragen onder inwoners in Drenthe. Om u te ondersteunen in het vinden van de meest actuele antwoorden, plaatsen we op deze website een overzicht. Klik hier om naar deze pagina te gaan

15 maart 2020

19:30

 

Beste inwoners van Drenthe,

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Wat zijn de maatregelen?
Alle scholen gaan dicht, net als alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

Daarnaast wordt er een dringend beroep op ons allemaal gedaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) te houden.

Wat betekent dit voor Drenthe?
Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren.

Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenten te beschermen.

Wat kunt u zelf doen?
Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan doen voor een ander.

Het continueren van de zorg en het beperken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig, zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder?
De komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen met zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf niezen in de elleboog
 • Schud geen handen
 • Mijd sociale contacten
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
 • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
 • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. 

Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

 

Anno Wietze Hiemstra, Burgemeester Aa & Hunze
Marco Out, Burgemeester Assen
Jan Seton, Burgemeester Borger-Odoorn
Bert Bouwmeester, Burgemeester Coevorden
Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen
Karel Loohuis, Burgemeester Hoogeveen
Richard Korteland, Burgemeester Meppel
Mieke Damsma, Burgemeester Midden-Drenthe
Klaas Smid, Burgemeester Noordenveld
Marcel Thijsen, Burgemeester Tynaarlo
Rikus Jager, Burgemeester Westerveld
Roger de Groot, Burgemeester De Wolden

 

14 maart 2020


Zie voor het actuele overzicht van besmettingen bij inwoners in Drenthe www.ggddrenthe.nlhttps://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&tx_ttnews%5Btt_news%5D=404&cHash=38840a6ad8351c94ec22880982a10531

13 maart 2020

19:05


Hieronder het besluit dat de voorzitter Veiligheidsregio Drenthe vandaag heeft genomen:

Besluit voorzitter Veiligheidsregio Drenthe

 Statement voorzitter Veiligheidsregio Drenthe, Marco Out:


 “Mensen die getroffen zijn door het virus, of die te maken hebben met de directe consequenties ervan, wens ik uiteraard heel veel sterkte. We zullen ons met elkaar goed aan de spelregels moeten houden om ervoor te zorgen dat we het virus verder onder controle krijgen.

Daarom is mijn dringende oproep: volg de adviezen en blijf nuchter. Voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Mijd bijeenkomsten met meer dan 100 personen. Als je een zwakker gestel hebt, houd daar vooral ook rekening mee.

Als we dat allemaal goed doen, dan kunnen we zo snel mogelijk weer terug naar de manier waarop we normaal gesproken in Drenthe met elkaar leven.”


Vanaf vanavond volgen hier regelmatig updates over de aanpak en consequenties van het coronavirus in Drenthe.

 

Volg ook ons twitteraccount (www.twitter.com/vrdrenthe) en onze facebookpagina. https://nl-nl.facebook.com/VRDrenthe/


Meer informatie vindt u nu alvast op de website van GGD Drenthe .
Updates volgen elke werkdag om 11.00 en 16.00 uur.