Про Дренте - Over Drentherefugee_top3

Про Дренте

 • Дренте — 1 з 12 провінцій Нідерландів.
 • Столиця і найбільше місто — Ассен. Муніципалітет з найбільшою кількістю жителів — Еммен.
 • Дренте – найменш населена провінція Нідерландів. Більшість людей живуть у сільській місцевості.
 • Тут багато природи, є три національні парки.
 • Якщо ви хочете вивчити свій район, ви знайдете більше інформації та, наприклад, пішохідні маршрути на visitdrenthe.com
 • Через Google.com/maps ви можете побачити, які варіанти транспорту є з вашого місцезнаходження

Over Drenthe

 • Drenthe is 1 van de 12 provincies in Nederland.
 • De hoofdstad en grootste plaats is Assen. De gemeente met de meeste inwoners is Emmen.
 • Drenthe is de dunst bevolkte provincie van Nederland. De meeste mensen wonen in de dorpen op het platteland.
 • Er is veel natuur en er zijn drie nationale parken.
 • Wil je je omgeving verkennen, dan vind je meer informatie en bijvoorbeeld wandelroutes op visitdrenthe.com
 • Via Google.com/maps zie je wat de vervoersmogelijkheden zijn vanaf jouw locatie.