PrivacyverklaringVeiligheidsregio Drenthe vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via VRD.nl.

Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die je aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

Algemeen

De Veiligheidsregio heeft de volgende publieke taken:

 • Branden voorkomen en bestrijden
 • Voorbereiden op risico’s, rampen en crises
 • Coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises

Doelen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door de Veiligheidsregio worden ontleend aan bovenstaande publieke taken.

De veiligheid van informatie en persoonsgegevens vormt een essentieel onderdeel van de uitvoering van bovenstaande taken. Daarom wij besteden veel tijd en aandacht aan het creëren en onderhouden van een passend intern beveiligingsniveau:

 • We gaan zorgvuldig, vertrouwelijk en integer om met informatie die ons wordt toevertrouwd.
 • Wij nemen we technische, organisatorische, fysieke en menselijke maatregelen om informatie en persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij hanteren de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor het raamwerk van securitymaatregelen.
 • Naast maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging, nemen wij passende maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet AVG. De hiervoor genoemde wetgeving en eventuele andere specifieke wetgeving vormen het kader voor aanvullende privacy-maatregelen.
 • De (Chief) Information Security Officer ziet toe op de doeltreffendheid en naleving van beveiligingsmaatregelen. De Functionaris Gegevensbescherming van VRD houdt toezicht op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
 • Verwerkingen worden bijgehouden in het verwerkingsregister
 • Wij hanteren een meldproces voor (potentiële) incidenten en datalekken.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst of onveilig gedrag.
 • We leggen periodiek verantwoording af over de aantoonbare werking van onze beveiligingsmaatregelen.

Gegevensverwerking en (sub)verwerking algemeen

Om onze werkzaamheden uit te voeren, maken we soms gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. We delen persoonsgegevens alleen met deze partijen, als daarvoor een verwerkingsgrondslag aanwezig is en dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en publieke taken. We schakelen alleen leveranciers en (sub)verwerkers in die aantoonbaar kunnen maken dat de aan hen toevertrouwde informatie en persoonsgegevens goed beschermd worden. Het overzicht van verwerkers is opgenomen in het verwerkingsregister.

Wij controleren onze leveranciers en (sub)verwerkers actief.

 • Recht op inzage en correctie
 • Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
 • Recht op restrictie (staking van de verwerking)
 • Recht op dataportabiliteit

Een uitgebreidere beschrijving van je rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de eisen aan de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door de VRD. De heer mr. M. Hummel vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Hij ziet onder meer toe op de juiste en tijdige afhandeling van verzoeken.

Vragen en verzoeken

Verzoeken om inzage, informatie of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door contact met ons op te nemen via privacy@vrd.nl. We doen er alles aan om deze verzoeken af te handelen volgens de wettelijke eisen, termijnen en eventuele contractuele afspraken. Wij kunnen je vragen om aanvullende informatie om vast te stellen dat jij daadwerkelijk gerechtigd bent het verzoek te doen.

Websitebezoek & Cookies

Onze website gebruikt cookies om de website te kunnen laten functioneren.

Tijdens het browsen op de website verwerken wij via cookies  alleen statistieken, bezoekersaantallen, en andere functionele informatie. Wij gebruiken deze informatie alleen om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van bezoekers. Wij kunnen deze cookies niet herleiden tot een individu of een pc en verzamelen hiermee dus geen persoonsgegevens. Het gebruik van de informatie blijft beperkt tot de hiervoor beschreven doelen.

Disclaimer

In deze privacyverklaring zijn typ- en spelfouten voorbehouden. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, check daarom de meest recente versie, wanneer je vragen hebt.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2022 en zal in de komende periode nader worden aangevuld.