Wet open overheid (Woo)Sinds 1 mei 2022 is er de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt jouw recht op informatie van de overheid. Informatie van de overheid is openbaar. Tenzij de Woo of een andere wet bepaalt dat de informatie  niet geschikt is om openbaar te maken. De Woo regelt het actief (zonder verzoek) en passief (op verzoek) openbaar maken van informatie door de overheid. Beide onderdelen lichten we hieronder toe.

1) Openbaar maken van informatie zonder verzoek (actief)

Een belangrijk onderdeel van de Woo is de regel om actief informatie openbaar te maken. Dit betekent dat Veiligheidsregio Drenthe (VRD) uit eigen beweging (zonder verzoek) informatie openbaar maakt.

2) Openbaar maken van informatie op verzoek (passief)

Een ander onderdeel van de Woo is de regel om informatie op verzoek openbaar te maken. Dit betekent dat je de VRD kan vragen om publieke informatie openbaar te maken. Dit noemen we een Woo-verzoek. Hierbij moet je duidelijk laten weten om welke documenten of situatie het gaat.

Wat is een Woo-verzoek?

Iedereen kan de VRD vragen om publieke informatie openbaar te maken. Het gaat dan om publieke informatie die nog niet openbaar is. De informatie staat in documenten van de VRD en heeft te maken met de publieke taak van de VRD. In het verzoek geef je aan om welke documenten of gebeurtenis het gaat. Wees zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen wij de vraag sneller en beter beoordelen.

Hoe doe ik een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek doe je via het e-mailadres woo@vrd.nl

Het kan ook via de post naar:
Veiligheidsregio Drenthe
t.a.v. Woo-loket
Postbus 402
9400 AK Assen

Geef ook het telefoonnummer of e-mailadres door waarop we je kunnen bellen of mailen.

Een beslissing binnen vier weken

Wij reageren binnen vier weken op je Woo-verzoek. We kunnen onze reactie met twee weken uitstellen. Is het een uitgebreide vraag? Dan nemen we contact op over de volgorde waarin we informatie openbaar maken.

Stel je vragen aan onze contactpersoon

Heb je vragen over de Wet open overheid (Woo) of het doen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van Veiligheidsregio Drenthe.
Bel naar (0592) 324 660 of mail naar woo@vrd.nl