Wet open overheid (Woo)Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De Woo wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 mei 2022. De Woo regelt actieve (zonder verzoek) en passieve (op verzoek) openbaarmaking van informatie door de overheid. Beide categorieën worden hieronder toegelicht.

Openbaarmaking van informatie zonder verzoek (actieve openbaarmaking)

Een belangrijk onderdeel van de Woo betreft de verplichting tot actieve openbaarmaking van informatie. Dit betekent dat Veiligheidsregio Drenthe uit eigen beweging (zonder verzoek) informatie openbaar maakt.

Openbaarmaking van informatie op verzoek (passieve openbaarmaking)

Naast de actieve openbaarmaking, kan een ieder ook aan Veiligheidsregio verzoeken om openbaarmaking van publieke informatie (Woo-verzoek). Hierbij moet duidelijk worden vermeld op welke documenten dan wel aangelegenheid het verzoek betrekking heeft.

Wat is een Woo-verzoek?

Op grond van de Woo kan een ieder een verzoek doen om openbaarmaking aan een ieder van publieke informatie. Het moet gaan om publieke informatie die nog niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die berusten bij Veiligheidsregio Drenthe en verband houdt met de publieke taak van Veiligheidsregio Drenthe. In het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd. Wij zijn sneller en beter in staat om een besluit te nemen op uw verzoek, als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek kan bij voorkeur elektronisch via het e-mailadres woo@vrd.nl worden ingediend.

Beschikt u niet over de mogelijkheid om uw verzoek elektronisch in te dienen, dan kunt u het Woo-verzoek per briefpost sturen aan:

Veiligheidsregio Drenthe
t.a.v. Woo-loket
Postbus 402
9400 AK ASSEN

Het is raadzaam om uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden in uw Woo-verzoek, zodat het mogelijk is met u te overleggen over uw verzoek.

Termijn

De beslistermijn op uw Woo-verzoek is vier weken en kan met twee weken worden verdaagd. Mocht uw verzoek zo omvangrijk zijn dat er een prioritering moet worden gemaakt, dan nemen wij daarover contact met u op.

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Heeft u vragen over de Wet open overheid (Woo) of u wilt een Woo-verzoek indienen en heeft u daar nog vragen over? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van Veiligheidsregio Drenthe.

U kunt contact opnemen met de Woo-contactpersoon:

  • Via het algemene telefoonnummer 0592- 324660.
  • Per e-mail woo@vrd.nl